Saturday, December 6, 2014

Video of the Day #182/2014: Abe / Yamazaki (1) / Elliott Sharp & Hamid Drake (1)


Kaoru Abe + Hiroshi Yamazaki -
 1971.1.24. Duo 1


Plus
Elliott Sharp & Hamid Drake
live in Bydgoszcz, 
Poland, 2008-12-06