Sunday, January 10, 2016

Video of the Day #107/2016: Li Jianhong (1, 2, 3, 4, 5) / Otomo Yoshihide (8)


Li Jianhong - Live 2011Li Jianhong - Live 2013
Li Jianhong - Live 2015
Li Jianhong - Otomo Yoshihide - Live 2013
Li Jianhong - Sa Sheng Shi (2008)